ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยหลัก
2547 การจําแนกซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลล่าและความไวของเชือต่อยาต้านจุลชีพจากฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร ในพื้นทีเขต 7 นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
     
2548 การตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค ในภาคตะวันตก ของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2548 ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีปริมาณเซลล์โซมาติกสูงในน้ำนมถังรวมของฟาร์ม น.สพ.นพดล มีมาก
2548 การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าปนเปื้อนในเนื้อสุกร  เนื้อไก่  และเนื้อโค   ในภาคตะวันตกของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2548 การศึกษาความคงอยู่และความคงทนของเชื้อไข้หวัดนกในสภาพแวดล้อมต่างๆ และความไวต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ น.สพ.นพดล มีมาก
     
2549 อะฟลาทอกซินในอาหารโคนมจากภาคตะวันตกของประเทศไทย น.สพ.นพดล มีมาก
2549 คลอเตตราซัยคลินและออกซี่เตตราซัยคลินในอาหารสัตว์จาก 4 จังหวัดภาคตะวันตก นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
     
2550 การตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าในภาคตะวันตกของ ประเทศไทย น.สพ.นพดล มีมาก
2550 สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
     
2551 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบถังรวมนมในเขตภาค ตะวันตกระหว่างปี 2549-2550 น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
2551 โรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารของโค ในจังหวัดราชบุรี น.สพ.เจษฎา จุลไกวัลสุจริต
2551 ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Streptococcus suis จากสุกรในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2551 วิเคราะห์ยีนส่วน S1 ของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ในภาคใต้ของประเทศไทย สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
     
2554 การดื้อ ยาต้านจุลชีพของเชือ  Salmonella ser. Typhimurium และ  Salmonella ser. Enteritidis ที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ในภาคตะวันตก นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2554 การปนเปื้อนเชื้อ  Salmonella ser. Typhimurium  Salmonella ser. Enteritidis  และ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากภาคตะวันตกของประเทศไทย น.ส.สุภาพร มีบุญ
     
2555 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Brucella melitensis และ caprine arthritis-encephalitis virus ในแพะภาค ตะวันตกของประเทศไทย สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
2555 สภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2551-2554 สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ
2555 Epidemiological study of Burkholderia pseudomallei isolates from animals and soil in an endemic area of Ratchaburi by Pulsed-Field Gel Electrophoresis นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2555 Identification of Jaagsiekte Sheep Retrovirus Infection in Sheep in Maedivisna Virus Seropositive Farms in Ratchaburi Province, Thailand น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
     
2556 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Maedi-visna virus ในแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
2556 การตรวจหายีนที่ควบคุมการสร้างสารพิษและดื้อต่อยา methicillin ของเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2556 Case report: Infectious respiratory diseases in sheep in Ratchaburi province, Thailand สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ
     
2557 ระบาดวิทยาและการศึกษาพันธุกรรมของเชือ Burkholderia pseudomallei สายพันธุ์ทีแยกได้จากแพะ กวาง สุกร และดินในจังหวัดราชบุรี  ด้วยวิธี Pulsed Field Gel Electrophoresis น.สพ.เจษฎา จุลไกวัลสุจริต
     
2558 การตรวจหายีนดื้อยาแวนโคมัยซิน และการทดสอบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ เอ็นเทอโรคอคคัส ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย น.ส.สุภาพร มีบุญ
     
2559 ซีโรไทป์และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแซลโมเนลลา ที่แยกได้จากมูลสัตว์ปีกในภาคตะวันตกของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2559 ความไวต่อยาต้านจุลชีพและยีนดื้อยาในเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
2559 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยง ของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สําคัญ ในแพะและแกะ ในจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง