วิสัยทัศน์

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันกเป็นองค์กรวิชาชีพ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย การบริการชันสูตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้วยมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในภาคตะวันตก

 

พันธกิจ

  • ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว
  • สำรวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์
  • อบรมเผยแพร่วิชาการรวมถึงให้คำแนะนำและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์
  • วิเคราะห์และรายงานภาวะโรคต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ประจำภูมิภาค
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและงานตามนโยบายของรัฐ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นโยบายคุณภาพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายคือ

ระบบมีมาตรฐาน  บริการมีคุณภาพ