โรคระบาด     ผู้ดูแลระบบ nataya     พยาธิวิทยา rattiya     แบคทีเรียเพทรัตน์
  นายตระการศักดิ์  แพไธสง   นางนาตยา  ฉายแก้ว   นางสาวรัตติยา  นาคสุวรรณ   นางเพชรรัตน์  เปี่ยมสุขศานต์
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   หัวหน้างานพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา   หัวหน้างานแบคทีเรียและเชื้อราวิทยา
               
  4    ภูมิคุ้มกัน Piliporn   ลูกกาฝาก   

IMG 20190715 0001

   นางสาวกรองกาญจน์ สีขาวขำ   นางสาวพิไลพร  เจติยวรรณ   นางสาวเสาวลักษณ์  พาด้วง    นายกฤษขจร  พัฒนะพิชัย
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
  หัวหน้างานไวรัสวิทยา   หัวหน้างานอิมมูนและซีรัมวิทยา   หัวหน้างานปรสิตวิทยา    แบคทีเรียและเชื้อราวิทยา 
               
  สุภาพรเนื้อ   นม sayut   Kittiya1   1
  นางสาวสุภาพร  มีบุญ   นางสาวสายุทธิ  บุญสังข์   นางสาวกิตติยา  ไพบูลย์กุลกร   นางสาวอัญชิษฐา  แก้วชนะ
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์    หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม   แบคทีเรียและเชื้อราวิทยา/ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์   หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
               
  3   2        
   นางสาวจุฑามาศ  แลวลิด   นางสาวณัฐชญา คำแหง      
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        
   ไวรัสวิทยา   หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์สารเบต้าอะโกนิสต์