รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน กันยายน 2564