รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน สิงหาคม 2564