รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน เมษายน 2564