รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนตุลาคม 2563