รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน กันยายน 2563