ภาพห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

 

 

 

 

 

 

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เจาะเลือด เก็บอุจจาระ