วันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 คุณสายุทธิ บุญสังข์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ศูนย์ฯ ตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง และ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ที่สหกรณ์โคนมในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา พร้อมให้คำแนะนำและบริการแก้ไขปัญหาของฟาร์มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนม

 

(ภาพและข่าวโดย สายุทธิ บุญสังข์)