วันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากรได้ด้วยตนเอง และประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564