วันที่ 28 สิงหาคม 2563 น.ส.สุภาพร มีบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เป็นผู้นำกิจกรรม IDP ของหน่วยงาน โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  "การใช้โปรแกรม MS Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการใช้งาน Function Pivot table สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป รวมถึงเทคนิคในการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ