สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ส.ค.64