สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิ.ย.64