สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เม.ย.64