ประกาศประกวดราคา เลขที่ คภ.รบ.02/2565  (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ)