วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งน.สพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบรอบอาคารชันสูตรโรคสัตว์ และอาคารตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์