คำชี้แจงในการเลือกใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งตัวอย่างในกิจกรรมการทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี               

ประเภทกิจกรรม
ลักษณะตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ
แบบฟอร์ม/เอกสารที่ใช้ในการส่งตัวอย่าง
ชันสูตรโรคสัตว์ เช่น มีสัตว์ป่วย-ตาย
(ยกเว้นกิจกรรมตรวจ Rabies)
ซากสัตว์/อวัยวะ/เนื้อเยื่อกีบ ลิ้น เพื่อหาสาเหตุการป่วย-ตาย หรือปัญหาในฟาร์ม
1. บันทึกข้อความจากหน่วยงาน  PDF pdf 1 word Word 
2. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์    
   PDF pdf 1 word Word
ทดสอบโรค/โครงการ กิจกรรมเฝ้าระวังของสคบ. ซีรัม/เลือด/อุจจาระ/น้ำนม ฯลฯ

 - เพื่อทดสอบโรค เช่น บรูเซลโลสิส CAE, EIA, PRRS ฯลฯ

-เพื่อตรวจเพาะเชื้อ+ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา

-ตรวจหาปรสิตในเลือด/ในทางเดินอาหาร

1. บันทึกข้อความจากหน่วยงาน  PDF pdf 1 word Word
2. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์
   PDF pdf 1 word Word
3. แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดสัตว์รายตัวอย่าง* (กรณีที่มีตัวอย่างจำนวนมากกว่า 1 ตัวอย่าง ในแต่ละรายเจ้าของสัตว์/ชนิดสัตว์)
   PDF pdf 1 word Excel


4. และ/หรือ แบบฟอร์มที่เจ้าของโครงการกำหนดให้ต้องแนบพร้อมการส่งตัวอย่าง

วิธีการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่างกลุ่มงานชันสูตร_ราย Case
 กิจกรรมชันสูตรโรค Rabies/โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกท้องถิ่นปลอดโรค Rabies  หัว/สมองสัตว์  -ตรวจทดสอบโรคพิษสุนัขบ้า

1. บันทึกข้อความจากหน่วยงานผู้ส่ง

2. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้า  PDF pdf 1 word Word

 กิจกรรมหวัดนก (X-ray, เคลื่อนย้าย, ฟาร์มมาตรฐาน ฯลฯ)  Cloacal swab, Oropharyngeal swab, ซีรัมสัตว์ปีก

-ตรวจทดสอบโรคไข้หวัดนก/โรคนิวคาสเซิล
-ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล/ไข้หวัดนก

1. บันทึกข้อความจากหน่วยงาน  PDF pdf 1 word Word 
2. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์
   PDF pdf 1 word Word


3. แบบฟอร์ม ตก.1(ทั่วไป) สำหรับกิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อการเคลื่อนย้าย การรับรองฟาร์มฯ และตก.1 (เฉพาะกิจ) สำหรับกิจกรรม x-ray เป็นต้น

หมายเหตุ :
- ในกรณีที่มีตัวอย่างจำนวนมากกว่า 1 ตัวอย่าง ในแต่ละรายเจ้าของสัตว์/ชนิดสัตว์ เช่น เกษตรกร 1 ราย ส่งตัวอย่างซีรัมแพะเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลสิส จำนวน 30 ตัวอย่าง ขอความร่วมมือให้ท่านจัดพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดสัตว์รายตัวอย่าง* ในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด (แบบฟอร์มรายละเอียดประวัติสัตว์สำหรับการตรวจทดสอบโรคทางห้องปฏิบัติการ) โดยขอให้ตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดสัตว์ เบอร์สัตว์ อายุ เพศ วันที่เก็บตัวอย่าง ชื่อที่อยู่เจ้าของสัตว์ฯ ให้ถูกต้อง และส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่ศวพ.ตะวันตกล่วงหน้า หรือ ในวันที่ส่งตัวอย่าง ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้นำไฟล์เข้าในระบบการบันทึกผลในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ ได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการบันทึกประวัติรายละเอียดสัตว์รายตัวผิดพลาด อันเนื่องมาจากการอ่านลายมือที่ไม่ชัดเจนอีกด้วย
update: 11/5/61