ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 

จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  ใบรับรองฉบับภาษาไทย  ใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

   
ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์โดยรวม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ  2564
   
  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เรื่อง นโยบายในการใช้และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อสาธารณชน ประกาศ ณ 13 พฤศจิกายน 2561
   
  ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
   
  แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน F-QM-7.9-03
   
  แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ออนไลน์
   
  แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูล F-QM-8.4-02