กฎ ระเบีบบราชการ

 

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ  
   
format บันทึกข้อความ (pdf)  
format บันทึกข้อความ (docx)  
   
มาตรการในการป้องกัน และลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน  
   
ฟอร์มบันทึกข้อมูล ลงเว็บศูนย์ ฯ ตะวันตก  
https://goo.gl/forms/lQgj3IuJctadQ61p1   
   
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์และนักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิ