ชื่อเรื่อง ผู้เรียบเรียง
พยาธิแส้ม้าในยีราฟ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง
โรคไข้หัดแมวในสัตว์ป่า สพ.ญ.แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม
โรคบิดในโค สพ.ญ. เสาวลักษณ์ พาด้วง
โรคมาเร็กซ์ (Marek’s disease) สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ
โรค Hemomycoplasmosis สพ.ญ. เสาวลักษณ์ พาด้วง
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) นางดวงรัตน์ วงษ์ใหญ่
African Swine Fever    สพ.ญ.แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม
Avian tuberculosis นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์
Capine Melioidosis สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ
Capnine Arthritis Encephalitis สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ
Circovirus สพ.ญ.แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม     
Clostridial enterotoxaemia นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์
Colibacillosis      นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์
Contagious Ecthyma (Orf/Sore Mouth) in Sheep and Goats    น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
Duck plague สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
Foot and Mouth Disease สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ
Goose/Muscovy duck parvovirus                                                 น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
Infectious Bovine Rhinotracheitis, IBR สพ.ญ.พิไลพร  เจติยวรรณ
Infectious Bronchitis สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
Infectious Bursal Disease สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
Maedi-visna or Ovine Progressive Pneumonia สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
Mastitis น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
Ovine Pulmonary Adenocarcinoma สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ
Polioencephalomalacia ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
Porcine reproductive and respiratory syndrome น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง
Rabies สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน
Salmonellosis นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์
Streptococcosis นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์
Swine Acute Diarrhea Syndrome Coronavirus (SADS-Cov) สพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง