#  คู่มือและวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
 # Checklist Spill Kit ประจำปี
 # Spill Response and Spill Kit
 # แนวทางสำหรับการปฏิบัติเมื่อสารอันตรายหกหล่น (Biological Spill Response)
 # แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ
 # แบบสำรวจความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับ 1-3
 # ป้ายแสดง Biosafety Level
คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 # คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ 
 #  วิดีทัศน์เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน