ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

 
   
Veterinary Research and Development Center (Western Region)  
   
ที่ตั้งหน่วยงาน 126 ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  
   
ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ ตู้ 18 ปณ. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  
   
โทรศัพท์  032-919-575  
   
โทรสาร  032-919-575 ต่อ 114  
   
E-mail ศูนย์ ฯ ตะวันตก : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
   
E-mail รับ-ส่งตัวอย่าง รายงานผลการทดสอบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   

E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งข้อร้องเรียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน   กด
บริหารทั่วไป         0
ระบาดวิทยา -ชันสูตร   105
พยาธิวิทยา   107
แบคทีเรียและเชื้อราวิทยา   118
อิมมูนและซีรัมวิทยา   117
ไวรัสวิทยา   151
ปรสิตวิทยา   113
ระบาดวิทยา-ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์   127
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์   121
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม   130 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย   126
ตรวจวิเคราะห์สารเบต้าอะโกนิสต์   131
ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์   133