โรคระบาด     ผู้ดูแลระบบ nataya     พยาธิวิทยา rattiya     แบคทีเรียเพทรัตน์
  นายตระการศักดิ์  แพไธสง   นางนาตยา  ฉายแก้ว   นางสาวรัตติยา  นาคสุวรรณ   นางเพชรรัตน์  เปี่ยมสุขศานต์
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   หัวหน้างานพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา   หัวหน้างานแบคทีเรียและเชื้อราวิทยา
               
      ภูมิคุ้มกัน Piliporn   ลูกกาฝาก   

IMG 20190715 0001

   นางสาวศิรินทิพย์  เข็มทอง   นางสาวพิไลพร  เจติยวรรณ   นางสาวเสาวลักษณ์  พาด้วง    นายกฤษขจร  พัฒนะพิชัย
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัตการ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
  หัวหน้างานไวรัสวิทยา   หัวหน้างานอิมมูนและซีรัมวิทยา   หัวหน้างานปรสิตวิทยา    แบคทีเรียและเชื้อราวิทยา 
               
  สุภาพรเนื้อ   น้ำถั่ว    นม sayut   Kittiya
  นางสาวสุภาพร  มีบุญ   นางสาวศิริจันทร์  วงษ์มุข   นางสาวสายุทธิ  บุญสังข์   นางสาวกิตติยา  ไพบูลย์กุลกร
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์   หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย   หัวหน้างานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม   แบคทีเรียและเชื้อราวิทยา/ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
               
   150452            
  นางสาวดวงรัตน์ วงศ์ใหญ่          
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ          
  งานไวรัสวิทยา