ลำดับแยกตามตำแหน่งชื่อตำแหน่งPositionName
1 A1 นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ VETERINARIAN, EXPERT LEVEL
2 A2 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ VETERINARIAN, SENIOR PROFESSIONAL LEVEL
3 A3 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ VETERINARIAN, PROFESSIONAL LEVEL
32 A4 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ VETERINARIAN, PRACTITIONER LEVEL
4 B1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ MEDICAL SCIENTIST, SENIOR PROFESSIONAL LEVEL
5 B2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ MEDICAL SCIENTIST, PROFESSIONAL LEVEL
6 B3 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ MEDICAL SCIENTIST, PRACTITIONER LEVEL
33 C1 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ SCIENTIST, SENIOR PROFESSIONAL LEVEL
7 C2 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ SCIENTIST, PROFESSIONAL LEVEL
8 C3 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ SCIENTIST, PRACTITIONER LEVEL
10 D1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน GENERAL SERVICE OFFICER, EXPERIENCED LEVEL
9 E1 สัตวแพทย์อาวุโส VETERINARY OFFICER, SENIOR LEVEL
11 F1 พนักงานประจำห้องทดลอง LABORATORY PERSONNEL
12 F2 พนักงานพิมพ์ TYPIST
13 G01 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ MEDICAL SCIENTIST
14 G02 นักวิทยาศาสตร์ SCIENTIST
15 G03 นักวิชาการเกษตร AGRICULTURAL RESEARCH OFFICER
16 G04 นักวิชาการสัตวบาล ANIMAL HUSBANDRY TECHNICAL OFFICER
17 G05 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ COMPUTER SYSTEM OFFICER
18 G06 นักจัดการงานทั่วไป GENERAL ADMINISTRATION OFFICER
19 G07 เจ้าพนักงานธุรการ GENERAL SERVICE OFFICER
20 G08 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี FINANCE AND ACCOUNTING OFFICER
21 G09 นายช่างเทคนิค TECHNICIAN
22 G10 พนักงานห้องปฏิบัติการ LABORATORY STAFF
23 G11 พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ LIVESTOCK ASSISTANT
24 G12 เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง LABORATORY STAFF
35 G13 พนักงานประจำห้องทดลอง LABORATORY PERSONNEL
25 G14 คนงานห้องทดลอง LABORATORY STAFF
26 H1 พนักงานจัดเก็บข้อมูล DATA STORAGE STAFF
31 H2 จ้างเหมาบริการช่วยงานห้องปฏิบัติการ LABORATORY STAFF
28 H3 คนงานล้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ LABORATORY STAFF
29 H4 พนักงานขับรถยนต์ CAR DRIVER
27 H5 พนักงานทำความสะอาด CLEANER
30 H6 พนักงานรักษาความปลอดภัย SECURITY QUARD