งานประกวดผลงานวิจัยและวิชาการด้านปศุสัตว์   ประเภท งานวิจัยประยุกต์ ระดับดี ปี 2558
    ประเภท งานวิจัยประยุกต์ ระดับดีเด่น ปี 2559
     
เว็บไซต์        รางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2550
    รางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2551
    รางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2554
    รางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2555
    รางวัลรองชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2556
    รางวัลรองชนะเลิศประกวดเว็บไซต์ ปี 2557
     
5ส   รางวัลจัดการสถานที่ดีเด่น ปี 2550
    ชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5ส ปี 2552
    ชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5ส ปี 2553
    ชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5ส ปี 2556
    ชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5ส ปี 2561
    ชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5ส ปี 2562
     
การให้บริการ   รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จากสำนักงาน ก.พ.ร. ปี 2553
    รางวัลภาพรวมมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ปี 2555
    ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน ปี 2556
    หน่วยงานดาวเด่นกรมปศุสัตว์ ปี 2557
     
KM   รางวัลชมเชย KM SHOW&SHARE ปี 2553 เรื่องกระบวนการนำความรู้สู่เส้นทางวิชาการ
    รางวัลชมเชย KM SHOW&SHARE ปี 2555 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
    รางวัลชมเชย KM DAY 2013 "KM Towards AEC" ปี 2556 เรื่อง ISMART 
รางวัลชนะเลิศ"การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (knowlegge management) ปี 2557 ด้านการนำเสนอดีเด่น 
    รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ประเภท นวัตกรรมกระบวนการ ปี 2560 เรื่อง ระบบจัดการจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ 
    รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปี 2561 เรื่อง Electronic temperture record: ETR2018