vrd picture

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกเป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากองของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สังกัดกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2538  เพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่ต่อจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 โดยได้รับที่ดินจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง มีพื้นที่รวม 10ไร่สถานที่ตั้งเลขที่126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

      ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นห้องปฏิบัติการถาวร มีการดำเนินการด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรค และเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ เพื่อสุขอนามัยการผลิตและผู้บริโภค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ปรสิตวิทยา ไวรัสวิทยาแบคทีเรียและเชื้อราวิทยาอิมมูนและซีรั่มวิทยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก  มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่  ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  และสุพรรณบุรีโดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น1งานและ 3 กลุ่ม ดังนี้

  • งานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ
  • กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
  • กลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์