การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่ 2/2564

 • รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร
 • รายงานผลการพัฒนาฯ
 • Best Practice
  • แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
  • การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • การประเมินผลการเรียนรู้
  • การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่
 1/2564

การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่ 2/2563