การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่ 2/2564

                          1.การใช้ฟังกชัน Track change และ Macros ใน MS word

                          2.การดำเนินการ

การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่ 1/2564

การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รอบที่ 2/2563