รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564