รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564