รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนมกราคม 2564