รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนธันวาคม 2563