รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563