การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เจาะเลือด เก็บอุจจาระ