วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ประกอบด้วยนางสาวพิไลพร เจติยวรรณ นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ นางสาวเสาวลักษณ์ พาด้วง นางสาวศิรินทิพย์ เข็มทอง นายสมชาย กองศิริเรือง และนายเน๊ต ฉายแก้ว จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคสัตว์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ณ หอประชุมอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี