ช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ ตะวันตก นำทีมโดยคุณศิริจันทร์ วงษ์มุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ คุณศิริรัตน์ เอี่ยมจำรัส คุณมนูญ กับปิยะ คุณหฤทัย กิตติวโรดม คุณทิพวัลย์ ศรีวิลัย และคุณหทัยรัตน์ กองศิริเรือง เข้าร่วมโครงการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในตลาดสด และ modern trade ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไปทดสอบตัวอย่างเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Screening test เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสัตว์