วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ประกอบด้วยนางสาวพิไลพร เจติยวรรณ นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ นางสาวเสาวลักษณ์ พาด้วง นางสาวศิรินทิพย์ เข็มทอง นายสมชาย กองศิริเรือง และนายเน๊ต ฉายแก้ว จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคสัตว์แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ณ หอประชุมอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

      

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช นำทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 โดยให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจเลือด ตรวจพยาธิ ให้กับสัตว์เลี้ยง ณ วัดดอนมะขามเทศ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวลักษณ์ พาด้วง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวศิรินทิพย์ เข็มทอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาลอำเภออัมพวา ณ วัดบางกระพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ประกอบด้วยนายตระการศักดิ์ แพไธสง นายโอภาษ เนตรอัมพร นายเอกพงษ์ เลื่องสีนิล และนายเน๊ต ฉายแก้ว ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 คุณสายุทธิ บุญสังข์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ศูนย์ฯ ตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง และ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ที่สหกรณ์โคนมในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา พร้อมให้คำแนะนำและบริการแก้ไขปัญหาของฟาร์มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนม

 

(ภาพและข่าวโดย สายุทธิ บุญสังข์)

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น.ส.พิไลพร เจติยวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.เสาวลักษณ์ พาด้วง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบปีงบประมาณ 2562 บรรยายโรคต่างๆ ในสัตว์ เช่น โรค Brucellosis, Paratuberculosis, Caprine Arthritis Encephalitis (CAE), Melioidosis และโรคจากปรสิต ให้กับเกษตรกรจำนวน 20 คน ณ ฟาร์มคุณยงยุทธ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดงานโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ ตะวันตก นำทีมโดยคุณศิริจันทร์ วงษ์มุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ คุณศิริรัตน์ เอี่ยมจำรัส คุณมนูญ กับปิยะ คุณหฤทัย กิตติวโรดม คุณทิพวัลย์ ศรีวิลัย และคุณหทัยรัตน์ กองศิริเรือง เข้าร่วมโครงการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในตลาดสด และ modern trade ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไปทดสอบตัวอย่างเนื้อสัตว์ด้วยวิธี Screening test เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสัตว์