610625km

 

 

ศวพ.ภาคตะวันตก จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดการฐานข้อมูล ให้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ โดยมีคุณสุภาพร มีบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

610720bio

 

การอบรม "การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมั่นคงทางชีวภาพ" โดยคณะจาก MORU ห้องประชุม ศวพ.ภาคตะวันตก วันที่ 28-29 มิ.ย. 2561

 

610228 (19)

โครงการฝึกอบรม “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้”

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี