วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง biosafety and biosecurity ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีคุณกิตติยา และคุณกฤษขจร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้