วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ อบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M. 2.5) บรรยายโดย นายกฤษขจร พัฒนะพิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์ฯ ตะวันตก  และอบรมการใช้งานและจัดการเครื่องดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิธร ก่อรัตนวิทยาและ คุณอภิญญา เกิดผล ในการนี้มีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมฝึกการดูแลรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายเพื่อให้มีความรู้แล้วสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง