วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง การใช้เครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ บรรยายความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้รับความรู้เป็นอย่างดีถึงข้อปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการใช้งานประจำวัน (Routine Check)