วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง กฎการตัดสินใจ (decision Rule) บรรยายความรู้ภาคทฤษฎีโดย น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม  กรมปศุสัตว์ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้รับความรู้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปเขียนเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ต่อไป