วันที่ 7 ก.พ. 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรม เรื่อง "การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา" ให้กับบุคลากรในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ซึ่่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา จึงสมานุกูล เป็นผู้ให้การอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ