วันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากรได้ด้วยตนเอง และประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง biosafety and biosecurity ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีคุณกิตติยา และคุณกฤษขจร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ อบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M. 2.5) บรรยายโดย นายกฤษขจร พัฒนะพิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์ฯ ตะวันตก  และอบรมการใช้งานและจัดการเครื่องดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิธร ก่อรัตนวิทยาและ คุณอภิญญา เกิดผล ในการนี้มีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมฝึกการดูแลรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายเพื่อให้มีความรู้แล้วสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 น.ส.สุภาพร มีบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เป็นผู้นำกิจกรรม IDP ของหน่วยงาน โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  "การใช้โปรแกรม MS Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการใช้งาน Function Pivot table สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป รวมถึงเทคนิคในการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง การใช้เครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ บรรยายความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้รับความรู้เป็นอย่างดีถึงข้อปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการใช้งานประจำวัน (Routine Check)