วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ฟังก์ชัน Track change และ Macros ใน MS word โดยมี คุณสุภาพร มีบุญ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

วันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากรได้ด้วยตนเอง และประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 น.ส.สุภาพร มีบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เป็นผู้นำกิจกรรม IDP ของหน่วยงาน โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  "การใช้โปรแกรม MS Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการใช้งาน Function Pivot table สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป รวมถึงเทคนิคในการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง biosafety and biosecurity ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีคุณกิตติยา และคุณกฤษขจร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ อบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M. 2.5) บรรยายโดย นายกฤษขจร พัฒนะพิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์ฯ ตะวันตก  และอบรมการใช้งานและจัดการเครื่องดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิธร ก่อรัตนวิทยาและ คุณอภิญญา เกิดผล ในการนี้มีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมฝึกการดูแลรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายเพื่อให้มีความรู้แล้วสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง