วันที่ 28 สิงหาคม 2563 น.ส.สุภาพร มีบุญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เป็นผู้นำกิจกรรม IDP ของหน่วยงาน โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  "การใช้โปรแกรม MS Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการใช้งาน Function Pivot table สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป รวมถึงเทคนิคในการใช้งานด้านต่าง ๆ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ อบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M. 2.5) บรรยายโดย นายกฤษขจร พัฒนะพิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์ฯ ตะวันตก  และอบรมการใช้งานและจัดการเครื่องดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิธร ก่อรัตนวิทยาและ คุณอภิญญา เกิดผล ในการนี้มีผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมฝึกการดูแลรักษาเครื่องดูดจ่ายสารละลายเพื่อให้มีความรู้แล้วสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง กฎการตัดสินใจ (decision Rule) บรรยายความรู้ภาคทฤษฎีโดย น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม  กรมปศุสัตว์ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้รับความรู้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปเขียนเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง การใช้เครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ บรรยายความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้รับความรู้เป็นอย่างดีถึงข้อปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการใช้งานประจำวัน (Routine Check)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จัดอบรมภายในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety Awareness: BSC, Fume Hood and Larminar Flow) ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้สนใจ อบรมโดย คุณวงศธร คณูวัฒนา Product Sale Specialist บริษัท Escolifesciences ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ