สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ม.ค.64