สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธ.ค.63