ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา รายละเอียดดังประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ 17 /2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขายทอดตลาด
     ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก  เลขที่ 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร 0-3291-9575 ถึง 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป