ประกาศประกวดราคา เลขที่ คภ.รบ.01/2565  (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ)