ศนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก มีความประส่งค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 92 รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ในวันพุธ ที่ 10 มีน่คม 2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร